burevestnik.bg - Мобилна версия


Ако свършат парите на НЗОК

Надлимитната дейност за 2024 г. не може да бъде компенсирана през 2025 г.

Надлимитната дейност за 2024 г. не може да бъде компенсирана през 2025 г.

В случай на недостиг на средства по бюджета на НЗОК за 2024 г., формираната надлимитна дейност не може да се прехвърля като задължение на НЗОК за компенсиране на месечни стойности през 2025 г. Това е записано в проекта на анекс на НРД 2023-2025, публикуван на сайта на БЛС. Условията и параметрите по проекта предстои да бъдат одобрени на извънредния събор на Лекарския съюз, който ще се проведе на 17 февруари.

В анекса е записано още, че когато изпълнител на болнична помощ не изпълни задълженията си относно основните трудови възнаграждения на медицинските специалисти и те са по-малки от предвидените в действащия колективен трудов договор в отрасъл „Здравеопазване“, управителят на НЗОК, съответно директорът на РЗОК, ще налага санкция „финансова неустойка“ в размер от 200 до 500 лв. за всеки отделен случай. За повторно нарушение финансовата неустойка е в размер от 500 до 1000 лв. за всеки отделен случай.

Когато съотношението между максималното и минималното брутно трудово възнаграждение на медицинските специалисти в лечебните заведения е повече от 10 към 1, управителят на НЗОК, съответно директорът на РЗОК, налага санкция „финансова неустойка“ в размер от 3000 до 5000 лв. За всяко следващо нарушение по това изискване, констатирано за периода на същата календарна година, финансовата неустойка е в размер от 8000 до 15 000 лв.

По отношение на осигуряването от НЗОК на финансирането на медицински персонал в болници в отдалечени, труднодостъпни райони или такива, които единствени изпълняват съответната дейност в общината, както и в приоритетните болници, в анекса е записано, че разпределението на тези средства ще се извършва по методика, а болниците ще бъдат включени в списък. В списъка могат да влизат само болници, които имат договор с НЗОК за поне три клиники/отделения от специалностите вътрешни болести, детски болести, акушерство и гинекология, неврология и хирургия. Другите критерии, които трябва да отговарят лечебните заведения за болнична помощ, са отдалеченост от най-близката друга МБАЛ над 60 минути със специализиран медицински автомобилен транспорт; да са в район с неблагоприятен географски терен - планински, полупланински и/или с неблагоприятна пътна инфраструктура и време за достъп до най-близката друга МБАЛ над 60 минути със специализиран медицински автомобилен транспорт; да е единственото, което работи по договор с НЗОК за съответната дейност в общината и да има необходимия брой на медицинския персонал на трудов договор, приравнен към пълното работно време за съответната длъжност.

Списъкът ще се актуализира ежемесечно в срок до третия работен ден на месеца, следващ отчетния. Болниците в списъка ще получават заплащане само ако са отчели оказаната от тях медицинска помощ по договора си с НЗОК за съответния месец.

Припомняме, че по бюджета на НЗОК за 2024 г. бяха определени по 30 млн. лв. за болниците в отдалечените райони и за приоритетни болници. Те ще се разпределят по месеци за периода на заплащане – януари - декември 2024 г. (дейност декември 2023 г. - ноември 2024 г.), като месечният размер на плащането е по 2,5 млн. лв.

В анекса са променени критериите за заплащане на практиките в първичната помощ в труднодостъпните и отдалечени райони. Според проекта лечебно заведение трябва да е отдалечено от друго лечебно заведение, изпълняващо същата дейност, или център/филиал за спешна медицинска помощ на повече от 20 км, а не 25 км, както е сега, на 15 км, а не на 20 км за селища, разположени в равнинна местност и на 10 км, а не на 15 км з за селища, разположени в планинска местност . Лечебното заведение трябва да е отдалечено от най-близката МБАЛ на повече от 20 км (30 км сега) за селища, разположени в равнинна местност и на 10 (на 20 км сега) за селища, разположени в хълмиста или планинска местност.

В анекса е записано още, че през 2024 г. общият брой на леглата, с които лечебното заведение сключва допълнително споразумение, не може да надвишава общия брой легла, посочен в договора през 2023 г., с изключение на случаите, в които лечебните заведения са преминали през процедурата разкриване на нови медицински дейности. За лечебните заведения, които до влизане в сила на анекса не са били изпълнители на медицинска помощ, общият брой на леглата, с които се сключва договор/допълнително споразумение, не може да надвишава общия брой легла съгласно Националната здравна карта.

Предвидено е още пациентите да могат да подписват медицинската си документация и електронно освен на хартия чрез КЕП, чрез генериран от НЗИС и изпратен на посочен от пациента телефонен номер еднократен код, който има силата на положен електронен подпис от лицето или чрез техническо средство за полагане на електронен подпис (електронна писалка, таблет, който пренася подписа в цифров вид върху електронен документ и подписът може да се приравни на саморъчно положен такъв, и др.

Пълния текст на анекса може да видите тук.


СПОДЕЛИ:

Коментари по темата


   6xQe

Още по темата